ఆయుధము ధరించి శత్రువు మాటువేసెను అక్కడ,
గుండియలు ఎదురొడ్డి యుంటిమి సిద్ధముగా మేమిక్కడ
మాతృభూమికి కష్టమొస్తే రక్త వసంతమాడెదాం
శిరసు ఇచ్చెడు కోర్కె ఇప్పుడు పొంగుతున్నది మా మదిన్.
- బిస్మిల్.

 

 

 

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Special Gifting Books

Available for 100 Titles

Customer Service

 10.00 AM - 8.00 PM   |    Call (040) 65572593